Cultuurinzicht 2020

Samen sterker,
op weg naar één platform voor de cultuursector

De uitdaging van de culturele sector

Data spelen in de bedrijfsvoering een steeds grotere rol. Ook binnen de culturele sector. Zowel door de culturele wereld zelf als bij beleidsmakers wordt aangegeven dat er in de sector meer samengewerkt moet worden op het gebied van dataverzameling en exploitatie. De manier waarop we omgaan met publieksdata is namelijk bepalend voor een succesvolle marktontwikkeling door de sector zelf, zonder afhankelijkheid van derde partijen zoals mediabedrijven/ technische (software)platformen.

Ook Maurits Kreyveld schreef in zijn essay Samen sterker. Op weg naar één platform voor de cultuursector? dat  samenwerking op dit vlak kostenvoordeel oplevert als het gaat om onder meer marketingstrategie, onderzoek en het faciliteren en inkopen van financiële processen. En dat geldt voor de volle breedte van de culturele sector, zodat de subsidiegelden zoveel mogelijk besteed kunnen worden aan de kunsten zelf, en niet aan ring van leveranciers rondom de instellingen en de kunstenaars. Maar zijn  alle spelers in de cultuursector even enthousiast zijn om data te delen?

OCW en PACCT vonden het daarom van belang om te onderzoeken of een samenwerkingsmodel mogelijk is op het terrein van publieksinformatie waarmee we de sector duurzaam kunnen versterken. Welke voorwaarden aan dit samenwerkingsmodel zijn verbonden en op welke manier dit kan worden gefaciliteerd.

Onderstaande video geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoek:
Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is in twee fases uitgevoerd:

  • Fase 1 (mei 2020): behoefte verkenning, hieraan hebben 163 culturele instellingen meegedaan.
  • Fase 2 (okrtober 2020): op basis van de uit fase 1 verkregen inzichten, een verkenning van drie oplossingsrichtingen, hieraan hebben 150 culturele instellingen meegedaan.

In beide fases van het onderzoek is met zorg een representatief sample van de culturele sector geselecteerd. Alle disciplines, zoals musea, theatergezelschappen, bioscopen en centra voor de kunsten zijn vertegenwoordigd. Ook hebben zowel grote als kleine organisaties deelgenomen aan het onderzoek.

Conclusies

De sector moet op zoek naar een initiatief dat…

…van en voor de culturele sector is

Afhankelijk van commerciele partijen is niet wenselijk voor het bevorderen van het eigen verdienvermogen zowel als andere doelstellingen zoals ontwikkeling van creativiteit.

…voor alle culturele instellingen toegankelijk is

Zowel kleine als grote partijen moeten aan dit platform kunnen deelnemen.

…voor alle culturele instellingen geschikt is

Er zijn culturele instellingen die al ervaring hebben en intensief gebruik maken van consumentendata. Maar er zijn ook instellingen voor wie dit volledig nieuw is. Het platform moet dusdanig ingericht zijn dat de verkregen data zowel de voor als achterlopers toegevoegde waarde levert.

…gebruiksvriendelijk is

Alle functies van het platform moeten intuitief zijn en niet teveel kennis of tijd vergen van de culturele instelling.

…personaliseerbaar is

Data waarmee gewerkt wordt, moet relevant gemaakt kunnen worden voor de individuel culturele instellingen en is van toepassing op meerdere criteria.

…te koppelen is aan bestaande systemen, zoals Google analytics

Iedere culturele instelling moet met een eenvoudige API het bestaande ticketing systeem / systemen kunnen koppelen aan het gezamenlijke platform. En tegelijkertijd moet er ook een mogelijkheid zijn om andere databronnen te koppelen aan de transactiedata omwille van verrijking van de verkregen data.

…voldoet aan de eisen van de AVG

Het systeem moet veilig zijn voor de gebruiker en de klanten van de gebruiker.

Vervolgstappen

Bij de overkoepelende organisaties ligt de taak om de culturele organisaties bewust te maken van het belang van sturingsdata om het verdienvermogen te vergroten, maar ook om andere doelstellingen te realiseren. 

Daarbij is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te komen tot een goede prijsstrategie. Zo kunnen zowel grote als kleine organisaties deelnemen aan de totstandkoming van een cultuurbreed segmentatiemodel.

Reflectie Maurits Kreijveld

Cultuursector, ga nu bouwen
aan een fundament voor je toekomst!

Meer informatie
Contact

Platform acct: info@platformacct.nl

Opdrachtgever

Partners